projekti

ESF projekts SAM 8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU​​

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2019.-30.09.2023.

Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas. Projekta īstenošana atbilst SAM 8.2.1. definētajam specifiskajam atbalsta mērķim un ir saskaņā ar Latvijas augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.g.; Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.-2020.g.). Aktuālās tendences izglītības rīcībpolitikas īstenošanā paredz nostiprināt augstskolu stratēģiskās specializācijas jomas, paaugstinot studiju kvalitāti un nodrošinot praksē un pētniecībā balstītas studijas.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots mazināt studiju programmu fragmentāciju, samazinot studiju programmu skaitu (plānots slēgt 11 programmas un veidot 3 jaunas). Liepājas Universitātē tiks jaunveidotas trīs studiju programmas:

 • profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, 

 • profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas” un 

 • kopīgā doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA.

Liepājas Universitātei pieejamais projekta finansējums ir 300 000 euro, no kuriem ESF finansējums – 255 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 45 000 euro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim.

EN

The aim of the project is to reduce the fragmentation of the study programmes and to strengthen the sharing of resources by creating conceptually new quality study programmes.

As a result of the project implementation it is planned to reduce the fragmentation of study programmes, reducing the number of study programmes (it is planned to close the 11 programmes and develop 3 new ones). Liepaja University (LiepU) will be developing three new study programmes:

 • Smart Technologies” as a leading  partner in cooperation with Ventspils University College (VeA),

 • Environmental Innovation Technologies” and

 • the joint doctoral study program „New Media Art” with Business, Arts and Technology Higher Education Institution RISEBA.

Available financial support for LiepU is Euro 300 000 (funding from the ESF – Euro 255 000 and co-funding from the State budget – Euro 45 000). The project implementation period is scheduled for 54 months – from April 2019 until September 2023 (included).

ESF projekts 8.2.2.0/18/A/021 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības​

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2018.-31.10.2022.

Projekta mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību un pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmējot zināšanu komercializāciju.

Projekta ietvaros mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

 1. Nodrošināt vecāko kursu doktorantu  iesaisti un nodarbinātību  kā mācībspēkiem Liepājas Universitātē.
 2. Atbalstu saņēmušiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas nodrošināt iespēju tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt  darba tiesiskās attiecības ar Liepājas Universitāti .
 3. Nodrošināt ārvalstu pasniedzējiem darbu kā akadēmiskam personālam vai ārvalsts personālam 12  mēnešus, kā arī atbalstu saņēmušiem ārvalsts pasniedzējiem nodrošināt  iespēju 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpināt akadēmisko darbu Liepājas Universitātē kā akadēmiskam personālam vai ārvalsts pasniedzējiem.
 4. Pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju sadarbībā ar komersantiem Latvijā.
 5. Akadēmiskajam personālam pilnveidot angļu valodas zināšanas.
 6. Nodrošināt specializētās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju.
 7. Nodrošināt sadarbības partneru un sabiedrības informēšanu par veiktajām darbībām Liepājas Universitātē projekta īstenošanas laikā.

Projektā plānotie  uzdevumi un tiem atbilstošās aktivitātes tiek īstenoti četros studiju virzienos:

 1. studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (tiek īstenots Dabas un inženierzinātņu fakultātē);
 2. studiju virzienā “Mākslas“ (tiek īstenots Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē);
 3. studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība“ (tiek īstenots Vadības un sociālo zinātņu fakultātē);
 4. studiju virzienā “Vides aizsardzība” ” (tiek īstenots Dabas un inženierzinātņu fakultātē).

Projekta ieviešanai un projekta ietvaros veikto pasākumu un rezultātu ilgtspējai pēc projekta noslēguma būs institucionālā ilgtspēja un ietekme uz studiju satura kvalitāti, nodrošinot jauno speciālistu (doktorantu, ievēlēto jauno zinātņu doktoru) piesaisti akadēmiskajam darbam un pētniecībā balstītu studiju īstenošanai, nodrošinot akadēmiskā personāla atjaunotni, pēctecību;  paaugstinot akadēmiskā personāla kompetences līmeni (nodrošinot darba tirgum, sabiedrības vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošu studiju saturu, kā arī starptautiskas sadarbības stiprināšanu, paaugstinot akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas līmeni, intensificējot starptautisko akadēmisko sadarbību Liepājas Universitātē kopumā un studiju virzienos “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, “Mākslas”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Vides aizsardzība”.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/021  “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” kopējie izdevumi ir 591 642,96 EUR, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% – 502 896,52 EUR un valsts budžeta finansējums ir 15% – 88746,44 EUR, no tiem

 • studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” – 91232,40 EUR;
 • studiju virzienā “Mākslas“ – 126206,96 EUR;
 • studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība“ – 76341,60 EUR;
 • studiju virzienā “Vides aizsardzība” – 135370,80 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 07.08.2020. – 06.08.2023.

Projekta vadītājs Liepājas Universitātē: Mg. sc. ing. Uldis Žaimis

Projektā tiks izstrādāta pārnēsājama iekšdedzes dzinēju radīto izmešu uzskaites un datu automātiskas pārsūtīšanas iekārta, paredzēta lietošanai uz kuģiem. Tas ļaus kontrolējošām institūcijām piemērot kuģu īpašniekiem diferencētus nodokļu maksājumus.

 

Uzziņai – ekonomijas dēļ lielo kuģu dzinējus darbina ar gandrīz neattīrītu naftu; desmit lielāko kuģu radītais piesārņojums ir vienāds ar visu (!) pasaules automašīnu radīto piesārņojumu.

Projekta apjoms: kopā:  981.693 euro, LiepU: 89.880 euro

Projekta īstenošanas laiks: 28.12.2019 – 17.12.2020

Projekta partneris: SIA LIEPĀJAS RAS

Projekta vadītājs Liepājas Universitātē: Dr. sc. ing. Armands Grickus

Tiks veikta jaunā produkta eksperimentālā izstrāde, kā rezultātā tiks izgatavots smalcinātājs – maisītāja prototips  2-3 siltināšanas materiālu veidiem (berams materiāls, loksnes) un izstrādātas optimālās receptes

Projekta īstenošanas laiks: plānots sākt 01. 11. 2020.

Projekta partneris: SIA apedd

Projekta vadītājs Liepājas Universitātē: Mg. sc. ing. Uldis Žaimis
Projekta laikā tiks izstrādāts ražošanas līnijas koncepts un tehniskie rasējumi žāvētu augļu pārstrādei un veselīgu uzkodu batoniņu ražošanai. Šī koncepta ietvaros tiks pētīta iespēja ražošanas līnijas detaļas apstrādāt ar unikālu hidrofobisku pārklājumu, kas neļaus produkta masai pielipt pie ražošanas iekārtas. 

Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs (SMART-UP BSR)

Projekta vadītāja Liepājas Universitātē: Mg. sc. env. Lilita Ābele

Smart Up ir Baltijas jūras reģiona kopiena, kas palīdz reģioniem sadarboties savā un izmantot zinātni un inovāciju potenciālu praksē. Tā ir reģionālās viedās specializācijas stratēģijas ieviešana

ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

Projekta īstenošanas laiks: 08. 2020. – 12. 2020.

Kopējais finansējums:  497 500 eiro

Projekta partneri: Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Vidzemes augstskola

Projekta vadītāja Liepājas Universitātē: Dr. sc. comp. Anita Jansone

 

 

Projekta īstenošanas laiks: sākot no 01.11.2020.

Projekta vadītājs Liepājas Universitātē: Mg.sc.ing. Uldis Žaimis

Artusystem (Dual-Fuel dzinēju tilpumam no 0,8 – 3,0 l) elektronikas un programmatūras izstrāde

Projektā tiks izstrādāts signālu apstrādes algoritms, elektronikas vadības modulis un kods duālas degvielas (dīzeļdegviela – gāze) dzinējiem

Projekta apjoms: kopā:  25 000 eiro