studiju programmas

Uzņemšana 2020./2021. studiju gadam no 13.jūlija

bakalaura studiju programmas

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Programmatūras inženierija
 • Elektroniskā komercija

Studiju maksa

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • programmēšanas inženieris
 • elektroniskās komercijas speciālists

Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Datu bāzu tehnoloģijas; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Informācijas sistēmu drošība; Automatizētās projektēšanas sistēmas; IKT nozares tiesību pamati; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Operētājsistēmas; Augstākā matemātika; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas 

Programmēšanas inženieris: Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Datoru arhitektūra; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Elektronikas pamati; Vispārīgā fizika

Elektroniskās komercijas speciālists: Objektorientētā modelēšana; Biroja programmatūra; Ekonomikas statistika; Vadības teorija; Mārketings; Sabiedriskās attiecības; Stratēģiskā vadība; Inovāciju ekonomika; Grāmatvedība; Finanšu teorija; Ievads socioloģijā; Darba aizsardzība un ergonomika; Civiltiesības; Mārketings internetā; Vizuālā komunikācija; Starptautiskā komercdarbība; E-komercijas aktualitātes; E-tirdzniecība un nauda

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādē 2016.–2018. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas vai Fizikas sekcijā 2016.–2018. gadā

 • papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu (programmēšanas inženierim)

 • strādāt organizācijā, kurā izmanto vai izstrādā elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (elektroniskās komercijas speciālistam)

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības vai Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, lektors

Kontakti

63454046; 26110394; 29471460;

dzintars.tomsons@liepu.lv

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Metālapstrādes mehatronika
 • Tekstilrūpniecības mehatronika
 • Transporta mehatronika

Studiju maksa   

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mehatronikā

Kvalifikācija

 • inženieris mehatronikā   

Programmas saturs

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība; Ilgtspējīga attīstība; Darba tiesības; Matemātiskā analīze; Tehniskā grafika; Datorprojektēšana; Elektromagnētisms; Mehānika; Enerģētika; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Loģiskas shēmas; Mikrokontrolieri un PLC; Datoru arhitektūra; Elektronika;

Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, tehnikā un mehānikā u. c.

Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude

Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika; Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā

Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Sakaru tehnoloģijas; Praktiskā konstruēšana

Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai svešvalodu olimpiādē 2016.–2018. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātnes sekcijā 2016.–2018. gadā

 • papildu (2 punkti) par profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju mehatronisko sistēmu tehniķis

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu

 • veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā

 • turpināt studijasLiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs  

Studiju programmas direktors Mg.sc.educ. Valdis Priedols, lektors

Kontakti

63454046; 28795906

valdis.priedols@liepu.lv

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Vides pārvaldība
 • Vides inženierija

Studiju maksa

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs vides zinībās

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • vides pārvaldības speciālists
 • vides inženieris

Programmas saturs

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c.

Vides pārvaldības speciālists:Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas

Vides inženieris: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite bioloģijā, dabaszinātnēs vai ķīmijā

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2016.–2018. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ķīmijas vai Bioloģijas sekcijā 2016.–2018. gadā

 • papildu (2 punkti) par vērtējumu CE bioloģijā vai ķīmijā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt valsts pārvaldes institūcijā, pašvaldībā, uzņēmumā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Dr.sc.ing. Viesturs Kalniņš, docents

Kontakti

63454046; 26110394

viesturs.kalnins@liepu.lv

maģistra studiju programmas

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Vides ekonomika
 • Vides psiholoģija un veselība
 • Vides tehnoloģijas
Studiju maksa 2340 eiro

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

Programmas saturs

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās; Vides vērtību monetārā vērtēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas

Vides ekonomika: Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums

Vides psiholoģija un veselība: Veselības psiholoģija un kurortoloģija

Vides tehnoloģijas: Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums

Uzņemšanas prasības

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajās zinātnēs, vides, dabas vai inženierzinātnēs)

 • cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā

Iestājpārbaudījumi:

 • rakstveida pārbaudījums (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu,līdz 3 lp.)
 • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā
 • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā
 • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

Kontakti

63454046; 26110394; 29595493 

lilita.abele@liepu.lv 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 • Programmatūras inženierija
Studiju maksa 2090 eiro
 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši (bez kvalifikācijas)

Pilna laika studijas – 2 gadi

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • informācijas tehnoloģijas projekta vadītājs
 • programmēšanas inženieris

Programmas saturs

Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana;  Digitālā komunikācija

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība

Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijām 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tai skaitā, izstrādā Studiju projektu programmatūras izstrādē

Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts

Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse

Uzņemšanas prasības

Studiju ilgums – 1 gads 6 mēneši:

 • profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā un programmēšanas inženiera vai elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija vai
 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām– 2 gadi:

 • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai
 • 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām – 3 gadi

 • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds matemātikā vai fizikā
 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu, 5–10 lp.)
 • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Priekšrocības:

 • personām, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijas jomā, var pieteikties studijām, izvēloties iesniegt referātu vai bakalaura darba vērtējumu

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu
 • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr. sc. comp. Anita Jansone, asociētā profesore

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697

anita.jansone@liepu.lv

doktora studiju programmas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Studiju maksa 3630 eiro

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) vai Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

Programmas saturs

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija

Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs

Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

Uzņemšanas prasības

 • Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds inženierzinātnē, maģistra grāds izglītības zinātnē, maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Iestājpārbaudījumi

 • Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē.
 • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 • strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
 • darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes
 • izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai
 • piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi

Studiju programmas direktore –  Dr. sc. comp. Anita Jansone, profesore

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697;

anita.jansone@liepu.lv